Spørgsmål og svar:


Hvem kan stille op til formandsposten?

Autoriserede sygeplejersker blandt kongressens delegerede.

Kongressen består af:

  • Kredsformænd, kredsnæstformænd og kredsbestyrelsesmedlemmer,
  • Dansk Sygeplejeråds formand,
  • Dansk Sygeplejeråds næstformænd,
  • 6 repræsentanter fra Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, og
  • 6 repræsentanter for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.

 

Hvilke opgaver og hvilket ansvar har formanden?

Formand og næstformænd virker for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål, som er at samle Danmarks sygeplejersker og varetages deres faglige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser.

Formanden og næstformænd fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på baggrund af beslutninger fra kongressen og  fra hovedbestyrelsen Formanden kan uddelegere sin kompetence.

Formanden har det daglige ansvar for DSRs samlede drift.

 

Hvordan honoreres formanden?

Principperne for aflønning af formanden  er fastsat af kongressen og er følgende:

  • Formanden er den højest lønnede sygeplejerske i Danmark, idet der refereres til offentligt ansatte sygeplejersker i sygeplejefaglige stillinger.
  • Lønregulering sker pr. 01.01. med nettoprisindekset. Anden regulering skal behandles på og vedtages af kongressen
  • Pensionen følger de ledende sygeplejerskers
  • Eksterne honorarer tilfalder DSR

 

Beløbet fastsættes til 1,48 mio. kr. (inkl. pension og særlig feriegodtgørelse).

Nettolønnen udgør 01.01.2009 104.757 kr. om måneden plus pension

Fratrædelsesordning:

Såfremt der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn, modregnes lønnen heri.

Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn og så fremdeles. Ordningen kan maksimalt udløse 12 måneders løn.

 

Hvem kan stemme til formandsvalget?

Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer vælger formand ved en afstemning.

Hvis der kun er en kandidat er vedkommende valgt uden afstemning.

DSR’s aktive medlemmer pr. 1. august 2009 har stemmeret til formandsvalget.

 

Hvad er en stiller og en stillerliste?

En stiller har den funktion at tilkendegive sin  støtte til at  en kandidat stiller op – aktuelt til formandsposten.

Det er kun muligt at være stiller for én kandidat.

Kandidater skal i forbindelse med sin anmeldelse som kandidat – senest den 22. Juni kl. 15 -  fremlægge en liste på 25 stillere blandt DSRs aktive medlemmer.

Kandidaten vælger 25 stillere blandt alle sine stillere. Navnene på dem offentliggøres på hjemmesiden og i ”Sygeplejersken”

 

Hvordan foregår valgaktiviteter og præsentation af kandidaterne?

Kandidaterne præsenterer sig med billede og CV samt valgoplæg på DSR’s hjemmeside og i ”Sygeplejersken”.

Sekretariatet koordinerer valgaktiviteter som f.eks. fastlæggelse af datoer for valgmøder, mens kredsene, Lederforeningen og SLS står for den konkrete planlægning. Valgaktiviteter med præsentation af kandidater finder sted fra den 17.-28. August 2009.

 
Hvordan foregår valghandlingen?

Afstemning finder sted fra den 31. august til den 14. september 2009.

Der udsendes valgmateriale bestående af et brev, stemmeseddel og en pjece med præsentation af kandidaterne

Det vil ved dette valg være muligt at stemme pr. brev, pr. sms eller afgive sin stemme elektronisk.

Ny formand tiltræder den 15. september 2009.

 
Hvordan fungerer formandskabet i perioden 1.6.2009 til afslutning af valget?

Fra formandens fratræden til valgets afslutning vil 1. næstformand fungere som formand og 2. næstformand som 1. næstformand.

Der konstitueres ikke en 2. næstformand i perioden.

 
Hvornår skal kandidaterne anmelde deres kandidatur?

Kandidaterne skal anmelde deres kandidatur til Dansk Sygeplejeråd senest den 22.6. kl. 15.00 vedlagt en liste med 25 stillere blandt DSR’s aktive medlemmer.


Hvis der kun er én formandskandidat ved opstillingsfristens udløb den 22. juni 2009, er vedkommende automatisk valgt.

Gå til www.DSR.dk